Algemene Voorwaarden van Lindaslifestyle

Algemene Voorwaarden van Lindaslifestyle Purmerend, gevestigd te Purmerend

Versie geldig vanaf 22 maart 2020
Wijziging aangebracht 14 december 2021
Toegevoegd: 2.1.1 en 2.5

 1. Algemeen

1.0 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:
Lindaslifestyle
Schoffelstraat 29
1445 JD Purmerend
Telefoon: 0031610335638
(hiervoor betaald u, de gebruikelijke bel kosten van uw eigen  abonnement)
Email: verkoop@lindaslifestyle.eu
KvK nummer: 70054401
Btw nummer: NL002134016B26

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lindaslifestyle Purmerend.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Lindaslifestyle Purmerend.

Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lindaslifestylebehoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lindaslifestyle erkend.

1.4 Lindaslifestyle garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.1.1 Door de heersende coronacrisis wereldwijd zijn leverringen van fabrikanten naar groothandels onderhevig aan vertragingen hier heeft Lindaslifestyle op geen enkele manier invloed op. (Zie ook artikel 2.5)

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lindaslifestyle bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Lindaslifestyle zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lindaslifestyle geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 In drukke periodes dat het druk is voor de pakketvervoerders (ongeacht welke pakketvervoerder) waarvan Lindaslifestyle gebruik maakt, kan het gebeuren, dat uw bestelling later geleverd wordt dan gewoonlijk ook hier heeft Lindaslifestyle geen invloed op. Lindaslifestyle heeft ook geen inzicht in het interne track en trace systeem van de pakketvervoerders. Dit geld ook voor leverringen van groothandels aan Lindaslifestyle, ook Lindaslifestyle is afhankelijk van de levertijden die gehanteerd worden door pakketvervoerders in de drukke  periodes.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lindaslifestyle heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering, per e-mail melding te maken bij Lindaslifestyle Purmerend. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lindaslifestyle er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: – Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen.
– Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lindaslifestyle Purmerend, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lindaslifestyle Purmerend.
Lindaslifestyle houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy beleid.

5.2 Lindaslifestyle respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Lindaslifestyle maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie

6.1 Lindaslifestyle garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Lindaslifestylekomt overeen met de garantie termijn van de groothandel. Lindaslifestyle is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lindaslifestyle Purmerend) deze gebreken onmiddellijk per e-mail te melden aan Lindaslifestyle Purmerend. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Lindaslifestyle per e-mail of schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3.1 Indien de afnemer een product binnen de  wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst, retour wilt sturen dan dient de afnemer dit kenbaar te maken via e-mail onder vermelding van het factuurnummer.
De verzendkosten voor de retourzending van het product komen, geheel voor rekening van de afnemer.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Lindaslifestyle gegrond worden bevonden, zal Lindaslifestyle naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een per e-mail of schriftelijke regeling treffen, met dien verstande dat het beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Lindaslifestyle Purmerend) Iedere aansprakelijkheid van Lindaslifestyle voor enige andere vorm van vergoeding is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Lindaslifestyle is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Lindaslifestyle in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Lindaslifestyle en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld, mits er gebruiksaanwijzing (en) van toepassing zijn: D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Lindaslifestyle zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Lindaslifestyleslechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Lindaslifestyle gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Lindaslifestyle kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Lindaslifestyle en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Lindaslifestyle op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Lindaslifestyle behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied nadat alle kosten zijn voldaan, waaronder wordt verstaan kostprijs/stuksprijs van het artikel en de verzendkosten. Tenzij het artikel op het verzendadres afgehaald wordt.

8.3 Lindaslifestyle is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij op basis van deze controle kan Lindaslifestyle een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Lindaslifestyle als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder vooruit betaling besteld kan worden, dit zijn de inkoopkosten exclusief btw, en de daaraan gekoppelde verzendkosten, daarna dient het restantbedrag binnen 14 dagen te zijn overgemaakt op de bankrekening van Lindaslifestyle Purmerend.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc, o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lindaslifestyle gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.2 Op alle afbeeldingen gepubliceerd op de website lindaslifestyle.eu berust copyright, en mogen derhalve na toestemming per e-mail gebruikt worden.

 1. Overmacht

10.1 Lindaslifestyle is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lindaslifestyle als mede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Lindaslifestyle behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lindaslifestyle gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Lindaslifestyle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Lindaslifestyle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Voor zover dit van toepassing is op producten.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Lindaslifestyle aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Lindaslifestyle zolang de afnemer de vorderingen van Lindaslifestyle uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten betalingen uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Lindaslifestyle wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lindaslifestyle of een door Lindaslifestyle aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Lindaslifestylehaar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Lindaslifestyle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lindaslifestyle Purmerend.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lindaslifestyle en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij Lindaslifestyle er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.